Statut

Statut
Żłobek niepubliczny „Tygrysek”

§1
FORMA PRAWNA

 1. Żłobek niepubliczny „Tygrysek” zwany dalej „Żłobkiem”, jest placówką niepubliczną, wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m. Konin w dniu 1.02.2018 roku.
 2. Siedziba znajduje się w Koninie przy ul. Akacjowej 5, 62-510 ,
 3. Organem prowadzącym Żłobek jest Fundacja „Wiosna w Sercu”, z siedzibą w Koninie, przy ul. Akacjowej 5, NIP 6652880131.

Ustalona nazwa placówki: Żłobek niepubliczny „Tygrysek”.

§2

CELE I ZADANIA

Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz edukacyjną nad Dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

 1. Żłobek zapewnia Dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
 2. Żłobek gwarantuje Dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Funkcja ta jest realizowana poprzez zachowanie odpowiedniej higieny i zapewnienie bezpieczeństwa Dziecka w czasie organizowanych zajęć.
 3. Żłobek zapewnia opiekę edukacyjną poprzez organizację zabaw stymulujących rozwój Dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania jego indywidualnego rozwoju. Funkcja edukacyjna jest realizowana  poprzez zabawy plastyczne, ruchowe, muzyczne, twórcze, tematyczne i językowe.
 4. Żłobek sprawuje opiekę wychowawczą poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu Dziecka. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym. Pomoc w wykształceniu prawidłowych nawyków i cnót.
 5. Żłobek zapewnia opiekę dla Dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju ich niepełnosprawności.

§3

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku jest złożenie wypełnionych dokumentów:
  a) Formularza zgłoszeniowego
  b) Karty informacyjnej o dziecku
 2. Pierwszeństwo w naborze mają rodziny wielodzietne, czyli osoby posiadające troje dzieci i więcej.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku Dyrektor może przyjąć na czas jego nieobecności inne dziecko (zapis w umowie z rodzicem).
 4. Warunkiem pobytu Dziecka w Żłobku jest:
  a) Zapoznanie się ze statutem Żłobka oraz zasadami panującymi w Żłobku oraz ich akceptacja
  b) Podpisanie umowy
  c) Podpisanie upoważnienia do działania w nagłych przypadkach
  f) Upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice
 5. Dziecko może przebywać w Żłobku do 10 godzin dziennie, okres pobytu jest ustalany indywidualnie
  z rodzicem.
 6. Opłaty za pobyt w Żłobku reguluje cennik, który jest załącznikiem do Statutu. Podpisanie umowy
  ze Żłobkiem oznacza jednocześnie akceptację Statutu oraz cennika.
 7. W razie ewentualnych zmian w Statucie lub cenniku Żłobka będzie informował na bieżąco na stronie internetowej www.tygrysek.konin.pl oraz na tablicy informacyjnej w Żłobku.
 8. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z Żłobka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (nazwisko, imię, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu) o ustalonych godzinach uwzględnieniem 15 minut.
 9. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem alkoholu.
 10. Na terenie Żłobka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz przebywania osób będących pod wpływem środków odurzających.
 11. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko ze Żłobka.
 12. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 16:00 lub w przypadku wydłużonych godzin pracy do godziny 17.00
 13. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka Dziecko zdrowe.
 14. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informowania Personel o stanie zdrowia Dziecka
  w momencie przyprowadzenia go do Żłobka.
 15. Jeśli u dziecka widoczne są oznaki choroby tj. kaszel, katar opiekun lub wychowawca ma prawo żądać od rodzica (opiekuna prawnego) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby, dla bezpieczeństwa innych dzieci.
 16. Personel Żłobka nie podaje lekarstw Dzieciom.
 17. W razie choroby dziecka, powiadomieni rodzice zobowiązani są do odebrania maluszka w przeciągu dwóch godzin od momentu otrzymania takiej informacji. 
  W innym przypadku personel wzywa lekarza na koszt rodziców.
 18. Rodzice (opiekunowie prawni) informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się Dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów choroby u Dziecka lub innych Dzieci.
 19. Rodzice (opiekunowie prawni) Dzieci, których zachowanie objawia się nadmierna agresją
  i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym. Współpraca Żłobka z rodzicami
  i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie opinii psychologa, oraz jego zaleceń.
 20. W przypadku nadmiernej agresji i nadpobudliwości zagrażającej bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu istnieje możliwość wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
 21. Na czas pobytu w Żłobku rodzice powinni zaopatrzyć Dziecko w: obuwie zamienne (kapcie), ubranie na zmianę, pidżamka, mile widziana ulubiona przytulanka, pieluchy jednorazowe, smoczek jeśli dziecko używa, kubek niekapek, butelka do mleka, mleko.
 22. Rodzice dzieci, które zostają na odpoczynek/spanie zobowiązani są do prania pościeli dzieci 1 raz
  w miesiącu.
 23. Żłobek oferuje możliwość wykupienia posiłków w formie cateringu. Ceny wyżywienia znajdują się
  w cenniku. W żłobku istniej możliwość przygotowania mleka dla dzieci oraz mieszanek mlecznych. Ponadto rodzice mogą przynieść własne wyżywienie.
 24. Żłobek zapewnia możliwość higienicznego spożywania posiłków.
 25. Rodzice, którzy korzystają z posiłków (opiekunowie prawni) zobowiązani są wnosić opłatę za wyżywienie do 5-go każdego miesiąca za dany miesiąc, w siedzibie Żłobka.
 26. Czesne należy opłacić do 2-go dnia miesiąca za dany miesiąc. Nieopłacenie w terminie czesnego wiąże się z dodatkowymi opłatami:
  1. Za każdy dzień opóźnienia naliczane są odsetki ustawowe.
  2. Dalszy brak opłat będzie egzekwowany na drodze postępowania sądowego właściwego dla siedziby Żłobka.
 27. Umowa sporządzona jest na czas określony (minimalny czas na jaki zostaje zawarta umowa to
  3 miesiące) z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia.
 28. Nieobecność Dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancja zachowania miejsca oraz od naliczania dodatkowych opłat związanych z nieterminowym opłacaniem czesnego.

Statut wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.

Main page Contacts Search Contacts Search